ארכיון תג: מטריקה

מבוא למטריקה קלסית – שיעור א'

מבוא קצר למטריקה קלסית: ההקסמטר הדקטילי בשירת הומרוס

שיעור ראשון

ההקסמטר הדקטילי כולל חילופי הברות קצרות וארוכות. ההברה הקצרה מסומנת באמצעות הסימנים הבאים:

הדקטיל מתחיל בהברה אחת ארוכה ואחריו שתי הברות קצרות. על כן יסומן כך: X̄Y̌Ž
הספונדה כולל שתי הברות ארוכות: X̄Ȳ
הטרוכה כולל הברה ארוכה ואחריה קצרה: X̄Y̌
האנקפס מסומן באמצעות הסימול x וכולל שתי הברות: הראשונה ארוכה והשנייה קצרה או ארוכה: X̄x.

אנו שמים לב אפוא כי תמיד תופיע בתחילה הברה ארוכה. ההקסמטר הדקטילי כולל שש יחידות מטריות (ומכאן הקס־מטר) הנחצות אחרי ההברה השלישית באמצעות קו מטרי. לכן, הטיפוס האידיאלי של ההקסמטר הדקטילי יהיה:

X̄Y̌Ž | X̄Y̌Ž | X̄Y̌Ž || X̄Y̌Ž | X̄Y̌Ž | X̄x

ישנן חמש יחידות מטריות דקטיליות עם מטרון אחד נוסף בסוף. המטרון יהיה או טרוכה או ספונדה. שתי ההברות הקצרות בסוף חמש היחידות המטריות הראשונות יכולות להתחלף בהברה אחת ארוכה ולהיחשב כספונדה. ההפך לא יכול להתרחש: ההברה הראשונה הארוכה בחמש היחידות המטריות הראשונות לעולם לא תתחלף בשתי הברות קצרות.

ניקח אם כן דוגמה פשוטה מהומרוס:

χειρὸς ἑλόντ' ἀγέμεν Βρισηΐδα καλλιπάρῃον.

כדאי להקל עלינו את העבודה, נתחיל מסוף המשפט. אנו יודעים כבר מן ההתחלה שהיחידה האחרונה תכלול הברה ארוכה אחת ואחריה הברה ארוכה או קצרה. לכן, נפריד אותה מהשאר.

χειρὸς ἑλόντ' ἀγέμεν Βρισηΐδα καλλιπά | ρῃον.

נמשיך להתקדם אחורנית. נחפש יחידה מטרית ובה הברה ארוכה ולאחריה שתיים קצרות:

χειρὸς ἑλόντ' ἀγέμεν Βρισηΐδα | καλλιπά | ρῃον.

נמשיך לחפש יחידה מטרית נוספת בדגם הזה עד שנגיע לקו המפריד בין היחידות:

χειρὸς ἑλόντ' ἀγέμεν Βρι || σηΐδα | καλλιπά | ρῃον.

יש לנו כבר שלוש יחידות מטריות. נמשיך לחפש את שלוש הנותרות:

χειρὸς ἑ| λόντ' ἀγέ| μεν Βρι || σηΐδα | καλλιπά | ρῃον.

כאן, היחידה המטרית הרביעית מימין כוללת שתי הברות ארוכות. ההברה השנייה, הארוכה, ביחידה מטרית זו באה במקום שתי הברות קצרות. יש לנו שני ספונדה וארבעה דקטילים בהקסמטר.

נעשה את אותו הדבר במשפט הבא בסריקה לאחורנית:

ἀλλ' οὐκ | ᾿Ατρεΐ| δῃ ᾿Αγα| μέμνονι | ἥνδανε | θυμῷ

כאן הספונדה יופיע בראש ההקסמטר.

וגם כאן תתרחש תופעה דומה:

ἀλλὰ σὺ | μὲν νῦν | αὖτις ἀ | πόστιχε | μή τι νο | ήσῃ

תמיד כשאנחנו "נתקעים" במשפט, צריך לחפש איפה הספונדה. הדברים הופכים למורכבים יותר בהמשך. אך לשם התחלה, נזכור כי בהקסמטר יש שש יחידות מטריות כאשר בכל חמש הראשונות יש הברה אחת ארוכה בהתחלה ושתי הברות קצרות בסוף, כשהאחרונות יכולות להתחלף בהברה אחת ארוכה (ספונדה). היחידה המטרית השישית תתחיל בהברה אחת ארוכה ואחריה הברה אחת קצרה או ארוכה.